1. Verkoper

De site www.ecodeluxe.be is eigendom van Phibell-Inc GCV. De Verkoper Ecodeluxe is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE(0)8 97830515.

2. Verkoopsovereenkomst

Elke bestelling geldt als een expliciete aanvaarding van de algemene voorwaarden door de Koper, zoals in de algemee voorwaarden beschreven. De koper verklaart ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn over de aankoopdaad.

3. Prijzen en aanbiedingen

De prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Betaling kan gebeuren op één van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. De datum van creditering van de bankrekening van Ecodeluxe geldt als datum van betaling. Indien je met enige betaling in gebreke bent, is Ecodeluxe gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. Indien na een tijd (meer dan 7 dagen) een al aangekocht product afgeprijsd wordt, kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op terugbetaling van het prijsverschil. Ecodeluxe kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten.

4. Aanvaarding van de bestelling

Ecodeluxe is slechts gebonden door een bestelling nadat deze per e-mail door Ecodeeluxe bevestigd is of nadat met de uitvoering ervan werd gestart. Ecodeluxe is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
Alle productinfo, prijszettingen en orderinformatie blijven ten allen tijde onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen en correcties.

5. Klachten

Ontevredenheid over een aankoop of indien een artikel bij levering beschadigd is, kan leiden tot het omruilen of terugbetaling van het artikel binnen een termijn van 7 werkdagen na ontvangs. De klant dient binnen de 7 werkdagen na ontvangst een e-mail te sturen aan Ecodeluxe. Indien binnen deze termijn van 7 werkdagen door de verkoper ; zijnde Ecodeluxe; geen schriftelijke claim is ontvangen, wordt de verkoper geacht, ten aanzien van het geleverde, volledig aan zijn verplichtingen te hebben voldaan. Indien de koper recht heeft op omruiling of terugbetaling moet hij de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico terugsturen naar Ecodeluxe, Corceliusstraat 5 bus 6, 3582 Beringen.

6. Schade

Ecodeluxe staat alleen in voor schade die het gevolg is van een grove fout of opzet. Ecodeluxe is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, mogelijks door geleden door de Koper.

7. Verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen Ecodeluxe, Corceliusstraat 5 bus 6, 3582 Beringen

8. Overmacht

Ecodeluxe kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijk oponthoud in de uitvoering of voor niet-uitvoering van onze engagementen omwille van gebeurtenissen die zich buiten de controle van Ecodeluxe, afspelen. Inbegrepen daarin zijn: moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, onderbreking of permanente opschorting van productie, stakingen, lock-outs, elke andere vorm van werkonderbrekingen of collectieve arbeidsgeschillen, energie of transport of vertragingen in transport,die Ecodeluxe en/of leveranciers van Ecodeluxe raken, ook indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn. Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan onder geen enkel beding worden beschouwd als een verzaking van Ecodeluxe om zich later op deze tekortkoming te beroepen.

9. Privacy & Persoonsgegevens

Het plaatsen van een bestelling op de site van Ecodeluxe betekent dat de Koper officieel instemt met de verwerking van zijn persoonsgegevens voor administratieve doeleinden, zijnde o.a.: beheer van het klantenbestand, bestellingen, facturen en leveringen, de opvolging van het financieel solvabel zijn, en het inschrijven op de Ecodeluxe nieuwsbrief (de klant kan ten alle tijden, kosteloos uitschrijven op de nieuwsbrief). Ecodeluxe zal de gegevens van de klant niet overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering.

10. Bewijs

Binnen het kader van hun relaties aanvaarden de betrokken Partijen het elektronisch bewijs.

11. Scheidbaarheid

Indien een artikel in deze algemene voorwaarden nietig verklaard wordt, dan geldt deze nietigheid geenszins voor de overige artikelen. Ecodeluxe is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden via de website bekendgemaakt.

12. Toepasselijk recht / Bevoegde rechtbank

Alle overeenkomsten afgesloten met Ecodeluxe worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.